Friday November 2, 2012 - Ten Pound Elephant - 9pm